Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

ilustrační obrázek

Systém výuky a vzdělávání

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Vzdělání pro život“. Od 1. ročníku výuka informatiky v rámci povinné výuky, výuka cizího jazyka v 1. a 2. ročníku v rámci výuky v časové dotaci 2 hodiny týdně, od 3. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. Ve 3. ročníku škola zřizuje třídu s rozšířeným vyučováním cizích jazyků. Na druhém stupni třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a se zaměřením na informatiku. V 8. a 9. ročníku je řada volitelných předmětů. Vzdělávání a výuku doplňují zájmové kroužky. Dále se zaměřujeme na oblasti, které nejvíce odpovídají potřebám žáků a vytvářejí předpoklady pro další úspěšné studium, či začlenění žáků do života. Jedná se o cizí jazyky, informatiku, matematiku a přírodovědné předměty.

ilustrační obrázek

Výuka cizích jazyků

Výuka cizího jazyka na škole je koncipována jako navazující systém již od prvního ročníku. V prvním a druhém ročníku je výuka cizích jazyků realizována v rámci výuky v časové dotaci 2 hodiny týdně. Od třetího ročníku pokračuje výuka cizího jazyka 3 hodiny týdně. Na druhém stupni školy pak mají žáci možnost přibrat druhý cizí. Za zmínku stojí možnost pobytu žáků v cizině, který naše škola též nabízí. 0d 3. ročníku škola zřizuje třídu s rozšířeným vyučováním cizích jazyků.

Výuka informačních technologií

Na prvním stupni je oblast informačních technologií začleněna do předmětu „Člověk a svět práce“. Zde se žáci naučí základní obsluhu počítače, ovládání uživatelských programů a základní orientaci na internetu. Ve 4. a 6. ročníku mají žáci předmět Informační a komunikační technologie, v 7. ročníku je pak zařazena oblast „digitální technologie“ v rámci předmětu „Člověk a svět práce“. Na druhém stupni školy je v každém ročníku zřízena třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a se zaměřením na výpočetní techniku. Z této třídy odcházejí každoročně absolventi, kteří se velmi dobře uplatňují při dalším studiu. Žáci této třídy se také velmi úspěšně umísťují v soutěžích na obvodní, celopražské a dokonce i celostátní úrovni. Výuku informačních technologií pak doplňují zájmové kroužky (kroužky programování, výpočetní techniky…).

ilustrační obrázek

Projektové vyučování

Žáci v průběhu výuky pracují na řadě projektů. Prvky tvořivé výuky a důraz na mezipředmětové vztahy mají přispět k přechodu k rámcovému a školnímu vzdělávacímu programu, podle kterého škola vyučuje.
Ukázky některých projektů.

Organizaci a systém výuky na škole realizujeme tak, aby byli žáci školy připraveni na nároky, které na ně bude klást další studium, či začlenění do běžného života. Kromě výše uvedeného škola nabízí pro své žáky řadu dalších možností a aktivit (práce s dětmi s vývojovými poruchami, mimoškolní akce školy a školní družiny, výjezdy dětí do škol v přírodě, exkurze, sportovní aktivity atd.)

Materiální podmínky výuky

Pro výuku žáků má škola k dispozici 35 učeben, včetně poloodborných a odborných pracoven (jazykové, fyzika, chemie, dvě počítačové učebny apod.), dvě tělocvičny, fotbalové hřiště s umělým povrchem, volejbalový kurt, tartanové hřiště a běžeckou dráhu s umělým povrchem. Pro stravování žáků je k dispozici moderní školní jídelna a školní kuchyň. Počítačové pracovny a ostatní počítačové stanice jsou zapojeny do místní sítě a připojeny k internetu. Škola má k dispozici 9 „Interaktivních tabulí“, ve všech třídách je počítač s dataprojektorem. Celá škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která opět zkvalitnila podmínky žáků pro výuku a vytvořila předpoklady pro další vybavení učeben moderními vyučovacími pomůckami.

Základní škola Jílovská je partnerskou školou Nakladatelství Fraus.

Škola je od roku 2016 součástí sítě Škola pro demokracii.

dalibor mašek © 2o15