Základní škola Jílovská
Jílovská 1100, 142 00 Praha 4 – Braník
Škola s rozšířeným vyučováním matematiky,
přírodovědných předmětů a se zaměřením
na informatiku a cizí jazyky

ilustrační obrázek

Profilace školy

Škola již několik let přijímá žáky do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a se zaměřením na výpočetní techniku. Ve 3. ročníku škola zřizuje třídu s rozšířeným vyučováním cizích jazyků. Pravidelně se též koná den otevřených dveří. Podrobnější informace podáme na tel. 241493212, nebo při osobní návštěvě ve škole (spojení: bus 106, 170, 203, 198, 199, 197 – stanice Jílovská v blízkostí kulturního centra Novodvorská).

Termíny dne otevřených dveří a přijímacích zkoušek
Přihlášky do výběrových tříd
Učební plány a osnovy školního vzdělávacího programu tříd jednotlivých profilací
Výsledky žáků školy v celostátních srovnávacích testech SCIO a Kalibro

ilustrační obrázek

Charakteristika zaměření

Ve třídě s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a se zaměřením na výpočetní techniku probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu „Vzdělání pro život – rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky“. Žáci mají vyšší počet hodin matematiky a oblast informačních technologií v rozsahu dvou hodin týdně v každém ročníku. Hodiny matematiky jsou zaměřeny na dokonalé zvládnutí předepsaného učiva, rozšiřování základního učiva formou zajímavých úloh a sepětí předmětu s výukou na počítačích.

ilustrační obrázek

Třída s rozšířeným vyučováním cizích jazyků se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Vzdělání pro život – rozšířená cizího jazyka„. Od třetího ročníku mají žáci čtyři hodiny anglického jazyka týdně a jednu hodinu konverzace v anglickém jazyce, od 4.ročníku pod vedením rodilého mluvčího. Žáci jsou rozděleni ve všech hodinách anglického jazyka do méně početných skupin. Do ostatních předmětů jsou zařazovány jazykové chvilky. Od šestého ročníku žáci přibírají další cizí jazyk.

Jazykové vyučování je pravidelně obohacováno o řadu soutěží, ve které mohou své dovednosti projevit mladší i starší žáci školy (konverzační soutěž, Projekt roku, Angličtina hrou či soutěže pořádané ve spolupráci s dalšími školami). Dalším výrazným prvkem jazykového programu je každoroční pořádání týdenního anglického soustředění, při kterém žáci navštěvují některý z krásných koutů českých zemí a kde opět formou konverzačních a hrových aktivit rozvíjejí své řečové schopnosti v cílovém jazyce. Na druhém stupni je také žákům umožněno vycestovat do Anglie a otestovat takto své ve škole získané dovednosti v praxi.

V rámci výuky němčiny jako druhého cizího jazyka v jazykových třídách jsme v roce 2011 navázali spolupráci s Europaschule v německém Lauchhammeru. Každoročně probíhají pětidenní výměnné pobyty žáků a učitelů naplněné společnými sportovními akcemi, kulturou a účastí ve výuce. Projekt pomáhá dětem překonat obavy z pobytu v cizojazyčném prostředí a motivuje je k dalšímu vzdělávání.

Pro praktické využití jazyka naše škola také organizuje eTwinningové projekty. Škola se také zapojila do projektu Partnerství škol Comenius, v rámci kterého navštívili žáci naší školy školu v Anglii a na oplátku přivítali na ZŠ Jílovská kamarády z Anglie a Polska.

Ve snaze naplnit také volný čas žáků vhodnými a smysluplnými činnostmi nabízí naše škola odpolední kroužky angličtiny. V neposlední řadě mají také žáci z jazykových tříd druhého stupně možnost navštěvovat menší anglickou knihovnu, která v dnešní době disponuje přibližně sedmdesáti tituly z řad zjednodušené anglické četby (M. Twain, O. Wilde, Ch. Bronte, Ch. Dickens, J. Swift, W. Shakespeare, B. Stoker, R. Kipling, F. L. Baum a další).

Škola je vybavena dvěma počítačovými učebnami, čtyřmi jazykovými laboratořemi, šesti učebnami vybavenými interakivními tabulemi. Ve všech třídách mají pak žáci k dispozici počítačovou stanici s připojením do počítačové sítě a Internet. V odpoledních hodinách se žáci mohou přihlásit do některého z řady zájmových kroužků (výpočetní techniky, sportovní, šachový, keramický ...).

Akce související s profilací školy

Na škole se konají obvodní kola počítačových soutěží (soutěž v „aplikačním software“ a „programování“). V soutěži v „aplikačním software“ si žáci mohou např. změřit síly v obsluze nejužívanějších počítačových programů (grafické editory, textové editory a tabulkové procesory).

Žáci z výběrových tříd se každoročně v měsíci červnu zúčastňují týdenního matematického soustředění.

dalibor mašek © 2o15